UA-145073994-1

0

ตลาดอนุพันธ์ คืออะไร?

ตลาดอนุพันธ์ คืออะไร?


2021-11-24 20:49:54

ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์


บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาซน) หรือ T Futures Exchange (TFEX)


เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานคณะกรรมกรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการซื้อขายตราสารอนุพันธ์สามารถทำได้โดยการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ 


ดังนั้นนักลงทุนจะต้อง เปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับโบรกเกอร์เสียก่อน ซึ่งเป็นคนละบัญชีกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หากมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วก็จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์แยกต่างประเภทของตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงินทั่วโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ...


ฟิวเจอร์ส (Futures)

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อและผู้ขายมีพันธะต้องซื้อขายกันตามที่ตกลงในสัญญา


ฟอร์เวิร์ด (Forward)

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคล้ายกับฟิวเจอร์ส แต่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายกันนอกตลาดที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยตกลงรายละเอียดต่างๆของสัญญาระหว่างกันเองและเป็นการดำเนินการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง


ออปชัน (Options)

เป็นสัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือครองในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงตามจำนวน ราคา และระยะเวลาที่กำหนด สำหรับสิทธิในการซื้อเรียกว่า Call Optionsและสิทธิในการขายเรียกว่า Put Options โดยออปชันนี้เป็นเพียงสิทธิเท่านั้นผู้ซื้อจะเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ ผู้ขายมีภาระต้องปฏิบัติตามพันธะในสัญญาที่กำหนดไว้


สวอป (Swap)

เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย ที่มีความต้องการจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิงระหว่างกันตามจำนวนที่ระบุไว้ในอนาคต