0

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด สวดก่อนนอน เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง


2021-11-04 01:06:40
#คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด #บทสวดมนต์คนเกิดวันอาทิตย์ #บทสวดมนต์คนเกิดวันจันทร์ #บทสวดมนต์คนเกิดวันอังคาร #บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน #บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางคืน #บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี #บทสวดมนต์คนเกิดวันศุกร์ #บทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์ #บทสวดมนต์ #สวดมนต์ก่อนนอน

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด


สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริม

ดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางถวายเนตรคาถาสวด

บูชาพระประจำวันเกิดอาทิตย์ สวดบูชาเป็นประจำ

จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภ


อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะ

ภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพ

พะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง

นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ


สวดย่อวันละ 6 จบว่า... อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ


( ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป )
สำหรับคนเกิดวันจันทร์


พระประจำวันเกิดที่เสริมดวงชะตาคือ

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ คาถาสวดบูชาพระประจำ

วันเกิดจันทร์ สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริ

มงคลและโชคลาภ


ยันทุนนิมิตตั้ง อะวะมังคะลัญ จะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ


สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาส

เมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตั้ง อะวะมังคะลัญ จะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ


สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาส

เมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตั้ง อะวะมังคะลัญ จะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ


สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาส

เมนตุ ฯ


สวดย่อวันละ 15 จบ... อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา


( ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบก )สำหรับคนเกิดวันอังคาร


พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคล และเสริมดวงชะตา

คือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิด

อังคาร สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้เกิดโชคดีมีสิริมงคล


ยัสสานุภาวะโต ยักขา

เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต

รัตตินทิวะมะต้นทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ

ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณเปตัง

ปะริตตันต้มภะณามะ เส ฯ


สวดย่อวันละ 8 จบ... ติ หัง จะ โต โร ถึ นัง


( ชื่อคาถาฝนแสนห่า )สำหรับคนเกิดวันพุธ ( กลางวัน )


พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริม

ดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร คาถาสวด

บูชาพระประจำวันเกิดพุธ ( กลางวัน ) สวดบูชา

เป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภดี


สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปี ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ

สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปี นิวาเรติ

ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ


สวดย่อวันละ17 จบ...ปี สัม ระ โล ปุ สัต พุท


( ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร )


 

สำหรับคนเกิดวันพุธ ( กลางคืน )


พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริม

ดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลก็ คาถาสวด

บูชาพระประจำวันเกิดพุธ ( กลางคืน ) สวดบูชา

เป็นประจำ มีสิริมงคลและเกิดโชคลาภ


กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทั้ง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป


อาคัมมะ กินนุ ภิโต วะ ติฎฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา


ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิศิโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ


จันทิมันติกินนุ สันตะระมาโน วะรา สุริยัง ปะมุญจะสิ สั่ง


วิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภิโต วะ ติฏฐะสี่ติสัตตะธา เม ผะเล


มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ


มุญเจยยะ สุริยันติฯ


สวดย่อวันละ12 จบ...คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ


( ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน )สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

พระประจำวันเกิดที่เสริมดวงชะตาคือ

พระพุทธรูปปางสมาธิคาถาสวดบูชาพระประจำ

วันเกิดพฤหัสบดี สวดบูชาเป็นประจำ จะทำให้

เกิดเกิดโชคลาภสิริมงคล


ปูเรนต้มโพธิสัมภาเร นิพพัตตั้ง โมระโยนิยัง เยนะ

สังวิหิตารักขัง มหาสัตตังวเนจรา

จิรัสสัง วายะมันตาปี เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

สวดย่อวันละ 19 จบ...ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ


( ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ)


 

สำหรับคนเกิดวันศุกร์


พระประจำวันเกิดคือพระพุทธรูปปางรำพึง

คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดศุกร์ สวดบูชาเป็น

ประจำ จะทำให้มีมงคลร่มเย็นและเกิดโชคดี


อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต

อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญ จะ

ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร

ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดย่อวันละ 21 จบ...วา โธ โน อะ มะ มะ วา


(ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ )


สำหรับคนเกิดวันเสาร์


พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลคือ

พระพุทธรูปปางนาคปรก คาถาสวดบูชาพระ

ประจำวันเกิดเสาร์ สวดบูชาเป็นประจำ จะเสริม

ดวงชะตาทำให้เกิดสิริมงคลเกิดโชคลาภ


ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ


สวดย่อวันละ 10 จบ..โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ


( ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ) 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com